بـــســــــــــــــم الــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم
شـــــــــــــــركـــــــــــــــــــــة اراســــــــــــــــتا لـــــــلـــتــــــــجـــــارة والـــــــتــــــصـــــــديـــــر و اــــاــــ ســــتـــــــيــــراد
Garanti
ARASTA WELECOME
Al rawi
Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi
Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi
Garanti Welcome
Buy Sell
USD/Kg Pure 1000
...
- -
ONS
...
- -
USD/TL
...
- -
EUR/TL
...
- -
Euro/USD
...
- -
Euro/Kg
...
- -
Gold
...
- -
Silver
...
- -
Buy Sell
USD/TL
...
- -
EUR/TL
...
- -
GBP/TL
...
- -
CHF/TL
...
- -
YEN/TL
...
- -
CAD/TL
...
- -
AUD/TL
...
- -
NOK/TL
...
- -
DKK/TL
...
- -
SEK/TL
...
- -
SAR/TL
...
- -
Buy Sell
USD/Kg
...
- -
Euro/USD
...
- -
USD/TL
...
- -
ONS
...
- -
Garanti Welcome
Buy Sell
USD/Kg Pure 1000
...
- -
ONS
...
- -
USD/TL
...
- -
EUR/TL
...
- -
Euro/USD
...
- -
Euro/Kg
...
- -
Gold
...
- -
Silver
...
- -
Buy Sell
USD/TL
...
- -
EUR/TL
...
- -
GBP/TL
...
- -
CHF/TL
...
- -
YEN/TL
...
- -
CAD/TL
...
- -
AUD/TL
...
- -
NOK/TL
...
- -
DKK/TL
...
- -
SEK/TL
...
- -
SAR/TL
...
- -
Buy Sell
USD/Kg
...
- -
Euro/USD
...
- -
USD/TL
...
- -
ONS
...
- -
Garanti Welcome
Buy Sell
USD/Kg Pure 1000
...
- -
ONS
...
- -
USD/TL
...
- -
EUR/TL
...
- -
Euro/USD
...
- -
Euro/Kg
...
- -
Gold
...
- -
Silver
...
- -
Buy Sell
USD/TL
...
- -
EUR/TL
...
- -
GBP/TL
...
- -
CHF/TL
...
- -
YEN/TL
...
- -
CAD/TL
...
- -
AUD/TL
...
- -
NOK/TL
...
- -
DKK/TL
...
- -
SEK/TL
...
- -
SAR/TL
...
- -
Buy Sell
USD/Kg
...
- -
Euro/USD
...
- -
USD/TL
...
- -
ONS
...
- -
Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi